Search
Filters
Close

Conditions of Use

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Alle leverings-, verkoops- en betalingsvoorwaarden worden behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen beheerst door de hiernavolgende voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling wordt de klant geacht ermee in te stemmen. Een bestelling geplaatst door de klant kan ons nooit verbinden tot uitvoering van deze bestelling tenzij door onze uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging en mits onze leveranciers c.q. fabrikanten, geen wijzigingen doorvoeren in hun modellen en/of prijzen en de voorraad niet is uitgeput.

 2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke
bevestiging door een bevoegd persoon van Axept bv  of bij het begin van uitvoering. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. wij niet in de mogelijkheid verkeren een overeenkomst na te komen c.q. uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat daarvoor enige schadevergoeding kan worden geëist.

 3. In geval van opzegging of annulatie van een overeenkomst of weigering van een bestelling door de
klant, is deze van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% over het totale
bedrag. Deze regeling doet geen afbreuk aan het recht van Axept bv  om een schadevergoeding te eisen dat gelijk is aan de geleden schade.

 4. Klachten m.b.t. kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen van goederen, diensten of betreffende de opmaak van onze facturen werden uitsluitend geldig geacht indien door de klant binnen de acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend geformuleerd.

 5. Zonder speciale aanduiding ter zake, zijn onze facturen contant en zonder korting betaalbaar op de
maatschappelijke zetel van Axept bv of op de bankrekening zoals vermeld op onze facturen. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige voorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle daarbij horende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar. Axept bv behoudt het volledige eigendomsrecht van de geleverde goederen tot het volledige factuurbedrag voldaan is alsook het desgevallend nog openstaande saldo van de klant volledig betaald is.

 6. Zonder aanmaning en met volle recht zal het bedrag van iedere factuur niet betaald op de vervaldag automatisch verhoogd worden met 12% verwijlintrest te rekenen vanaf de factuurdatum en met een minimum bedrag van € 50, -. Bovendien is vanaf de factuurdatum en van rechtswege over de onbetaalde bedragen een intrest verschuldigd van 12% per jaar.

 7. De geleverde goederen blijven eigendom van Axept bv tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de firma.

 8. De BTW, verpakkings-, transport-, en douanekosten zijn ten laste van de klant. Het vervoermiddel
wordt door Axept  bv bepaald op het moment van levering uit ons magazijn. Bij het geven van een transportopdracht aan een transportfirma handelen wij slechts als vertegenwoordiger van de klant.
Buitenlandse klanten met een geldig EU btw nummer, verklaren bij de aankoop met vermelding "Vrijstelling (van BE BTW) voor intracommunautaire levering van goederen - artikel 39bis WBTW" dat hij de goederen buiten België zal vervoeren en dat hij de aankoop als een intracommunautaire verwerving zal rapporteren in zijn buitenlandse btw-aangifte. 

9. De verleende waarborgen zijn deze zoals door de fabrikant of leverancier gespecificeerd.

10. Axept bv zal niet gebonden zijn aan de door haar vermelde leveringstermijn(en), deze gelden enkel ter informatie uitgezonderd indien door ons schriftelijk andersluidend werd medegedeeld. Het overschrijden van desbetreffende leveringstermijn(en) kan in geen geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst, noch zal de klant hieruit enig ander recht kunnen onttrekken.

 11. Al onze transacties worden afgesloten in of geacht afgesloten te zijn in Willebroek. In geval van enige betwisting en/of geschil zal enkel het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen enkel de rechtbanken te Mechelen bevoegd zijn.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT

1. Sauf conventions particulières dûment stipulées par écrit, toutes nos conditions de livraison, vente et paiement sont régies par les conditions générales de vente ci-après. Par le placement d'une commande, le client est sensé adhérer avec celles-ci. Toute commande placée par le client ne nous lie qu'après confirmation expresse et écrite de notre part et ce à la condition que les marchandises sont Iivrables et nos fournisseurs et/ou fabricants n'aient pas changé leurs modèles et/ou prix.

 2. Nos offres sont toujours données à titre indicatif. Un contrat de vente et/ou une commande ne seront obligatoires et valables qu’après acceptation par une personne compétente au sein de notre entreprise ou qu’après l'exécution de la dite commande. En cas de force majeure, grève, lock-out etc. nous ne serions pas en mesure d'honorer un contrat de vente et/ou d'exécuter une commande, nous nous réservons le droit de terminer le contrat sans que cela ne donne droit à l’acheteur à quelque frais au indemnisation que ce soit.

 3. En cas d’annulation d’un contrat de vente ou de refus d’une commande par le client, celui-ci sera tenu de payer une indemnisation de 25% du montant total. Cet arrangement n’annulera pas le droit de Axept  srl de réclamer une indemnisation et des intérêts égaux aux dommages causés.

 4. Aucune plainte relative à la qualité, la quantité, les dimensions des marchandises ou aux services effectués, ou à la rédaction des factures, ne sera admise que par lettre recommandée dans les huit (8) jours après la date de facturation.

 5. Sauf conventions particulières dûment stipulées par écrit, toutes nos factures sont payables au comptant, net sans escompte au siège social de Axept srl ou au compte bancaire indiqué sur nos factures. L’acceptation d’une traite ne donnera pas droit à novation des présentes conditions de vente, livraison et de paiement. Tous les frais afférents seront à charge du client et payables au comptant. La marchandise reste propriété du vendeur jusqu’au moment du paiement total de la valeur de Ia marchandise ainsi que de l’apurement complet du solde du compte du client en question.

 6. Sans mise en demeure et de plein droit, le montant de chaque facture impayée à Ia date d’échéance sera augmenté d’un intérêt de retard de 12% avec un montant minimum de € 50,-. En cas de paiement partiel, un intérêt de retard de 12% sur base annuelle sera dû sur les sommes impayées jusqu’au paiement intégral.

 7. Axept srl se réserve le droit de propriété relatif aux marchandises livrées jusqu’au paiement total du prix facturé tous taxes compris et le cas échéant aussi des intérêts et frais. Le risque relatif aux marchandises est à charge du client à partir de l’enlèvement de la marchandise du dépôt de Axept srl.

8. La T.V.A., les frais d’emballage, de transport et de douane sont à charge du client. Le moyen de transport à partir de nos dépôts sera déterminé par Axept  srl au moment de la livraison. En donnant un avis de transport au transporteur nous agissons comme représentant du client.
Les clients étrangers disposant d'un numéro de TVA UE valide, déclarent lors de l'achat avec la mention «Exonération (de TVA BE) pour les livraisons intracommunautaires de biens - article 39bis du code TVA» qu'il transportera les biens hors de Belgique et qu'il effectuera l'achat en tant que rapport d'acquisition intracommunautaire dans sa déclaration de TVA étrangère.

 9. Les conditions de garantie sont celles spécifiées par le fabricant des marchandises et/ou notre fournisseur.

 10. Axept srl ne sera pas liée aux dates de livraison, celles-ci étant -sauf stipulation contraire par écrite- toujours mentionnées à titre indicatif. Le client ne pourra jamais invoquer le dépassement du délai indiqué pour demander l’annulation du contrat et/ou réclamer des dommages et intérêts à notre charge ou pour faire valoir un autre droit à notre égard.

 11. Toutes nos transactions sont conclues ou sensées être conclues à Willebroek. En cas de litige Ia loi Belge sera applicable et seuls les tribunaux de Malines  seront compétents.