Search
Filters
Close

Privacy notice

Privacyverklaring Axept bv

 

Samenvatting

 

Axept bv gevestigd te Bedrijvenpark De Veert 13/008 2830 Willebroek is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar website htts://www.axept.be.

 

Axept bv verwerkt gegevens van de bezoekers &/of gebruikers voor volgende doeleinden:

 •          Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Axept bv;
 •          Beheer van aanvragen tot informatie;
 •          Verbetering van de werking van Axept bv & de Website;
 •          Versturen van een nieuwsbrief/reclame;
 •          Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
 •          Compliance met de geldende wetgeving.

 

U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

 

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

 •          Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 •          Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 •          Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Axept bv optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.
 •          Vennootschappen die verbonden zijn met Axept bv  

 

 

1. Definities

 

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1.     Axept bv: Axept bv, met haar maatschappelijk zetel te Bedrijvenpark De Veert 13/008 2830 Willebroek en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer nr ;
 2.      Website: De website van Axept bv, htts://www.axept.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Axept bv.
 3.     Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4.     Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

 

2. Verwerking persoonsgegevens

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden d.m.v. en ten gevolge van het gebruik van de website door de bezoeker.

Axept bv hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’). Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

Axept bv treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

 

3. Welke persoonsgegevens

 

a)   Persoonsgegevens door de bezoeker zelf verstrekt

 

Axept bv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier:

 •          Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 •          Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 •          Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
 •          …

Axept bv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het sollicitatieformulier:

 •          Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 •          Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 •          Vrijetijdsactiviteiten en interesses, zoals uw algemene bekwaamheden;
 •          Beroepsactiviteiten, zoals uw huidige werkzaamheid;
 •          Academische curriculum;
 •          Beroepsbekwaamheid, zoals uw getuigschriften;
 •          Professionele ervaring;
 •          Afbeeldingen;
 •          Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
 •          …

Axept bv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het aanmelden voor de nieuwsbrief:

 •          Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres;

Axept bv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via de accountadministratie:

 •          Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 •          Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 •          Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
 •          …

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Axept bv te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

 

b)   Persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen

 

Axept bv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het plaatsen van een bestelling door de klant:

•         Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;

 •          Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 •          Financiële identificatiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer;

•         Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

c)   Informatie over het bezoek en het gebruik van de website

 

Axept bv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via onder andere het gebruik van cookies:  

 •          Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
 •          …

 

4. Doeleinden en rechtsgronden

 

Axept bv verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden

Rechtsgrond

Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Axept bv (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden);

Uitvoering overeenkomst

Beheer van aanvragen tot informatie;

Uitvoering overeenkomst

Verbetering van de werking van Axept bv & de Website;

Gerechtvaardigd belang1

Versturen van een nieuwsbrief/reclame;

Toestemming

Accountadministratie;

Uitvoering overeenkomst

Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;

Uitvoering overeenkomst

Compliance met de geldende wetgeving.

Wettelijke verplichting

1Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van Axept bv. Verbetering van de werking van Axept bv is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

Indien Axept bv persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal Axept bv voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

5. Doorgifte persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens worden alleen door Axept bv verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen Axept bv worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

Axept bv kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Axept bv Persoonsgegevens verwerken.

Axept bv geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 •          Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 •          Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 •          Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Axept bv optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.
 •          Vennootschappen die verbonden zijn met Axept bv.[1]

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, Axept bv zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

Axept bv kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

 

6. Duur van de bewaring van de gegevens

 

De Persoonsgegevens worden door Axept bv bewaard voor volgende termijnen.

Gegevens:

Duur:

Gegevens bezoek website

5 jaar

Accountgegevens

Duur van de overeenkomst

Contactinformatie            

10 jaar

 

 

7. Uw rechten

 

 

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid,  door zich te richten tot Axept bv Bedrijvenpark De Veert 13/008 2830 Willebroek of axept@axept.be met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart[2] of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

 

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

 

8. Anonieme gegevens

 

Het is Axept bv toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten Axept bv niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.

 

9. Cookies

 

Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

 

10. Wijzigingen

 

Axept bv houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 3 januari 2018.

 

11. Varia

 

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien Axept bv de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Axept bv om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

 

12. Toepasselijk recht

 

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Axept bv is gelegen (België).

 

13. Contact

 

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Bedrijvenpark De Veert 13/008 2830 Willebroek of via het e-mailadres axept@axept.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).

 

 

[1] Zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

[2] Gelieve op de kopie van uw identiteitskaart volgende velden te anonimiseren: kaartnummer & rijksregisternummer.

Privacyverklaring Axept bv

 

Samenvatting

 

Axept bv gevestigd te Bedrijvenpark De Veert 13/008 2830 Willebroek is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar website htts://www.axept.be.

 

Axept bv verwerkt gegevens van de bezoekers &/of gebruikers voor volgende doeleinden:

 •          Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Axept bv;
 •          Beheer van aanvragen tot informatie;
 •          Verbetering van de werking van Axept bv & de Website;
 •          Versturen van een nieuwsbrief/reclame;
 •          Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
 •          Compliance met de geldende wetgeving.

 

U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

 

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

 •          Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 •          Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 •          Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Axept bv optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.
 •          Vennootschappen die verbonden zijn met Axept bv  

 

 

1. Definities

 

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1.     Axept bv: Axept bv, met haar maatschappelijk zetel te Bedrijvenpark De Veert 13/008 2830 Willebroek en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer nr ;
 2.      Website: De website van Axept bv, htts://www.axept.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Axept bv.
 3.     Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4.     Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

 

2. Verwerking persoonsgegevens

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden d.m.v. en ten gevolge van het gebruik van de website door de bezoeker.

Axept bv hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’). Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

Axept bv treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

 

3. Welke persoonsgegevens

 

a)   Persoonsgegevens door de bezoeker zelf verstrekt

 

Axept bv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier:

 •          Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 •          Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 •          Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
 •          …

Axept bv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het sollicitatieformulier:

 •          Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 •          Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 •          Vrijetijdsactiviteiten en interesses, zoals uw algemene bekwaamheden;
 •          Beroepsactiviteiten, zoals uw huidige werkzaamheid;
 •          Academische curriculum;
 •          Beroepsbekwaamheid, zoals uw getuigschriften;
 •          Professionele ervaring;
 •          Afbeeldingen;
 •          Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
 •          …

Axept bv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het aanmelden voor de nieuwsbrief:

 •          Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres;

Axept bv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via de accountadministratie:

 •          Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 •          Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 •          Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
 •          …

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Axept bv te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

 

b)   Persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen

 

Axept bv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het plaatsen van een bestelling door de klant:

•         Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;

 •          Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 •          Financiële identificatiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer;

•         Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

c)   Informatie over het bezoek en het gebruik van de website

 

Axept bv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via onder andere het gebruik van cookies:  

 •          Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
 •          …

 

4. Doeleinden en rechtsgronden

 

Axept bv verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden

Rechtsgrond

Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Axept bv (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden);

Uitvoering overeenkomst

Beheer van aanvragen tot informatie;

Uitvoering overeenkomst

Verbetering van de werking van Axept bv & de Website;

Gerechtvaardigd belang1

Versturen van een nieuwsbrief/reclame;

Toestemming

Accountadministratie;

Uitvoering overeenkomst

Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;

Uitvoering overeenkomst

Compliance met de geldende wetgeving.

Wettelijke verplichting

1Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van Axept bv. Verbetering van de werking van Axept bv is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

Indien Axept bv persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal Axept bv voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

5. Doorgifte persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens worden alleen door Axept bv verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen Axept bv worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

Axept bv kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Axept bv Persoonsgegevens verwerken.

Axept bv geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 •          Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 •          Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 •          Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Axept bv optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.
 •          Vennootschappen die verbonden zijn met Axept bv.[1]

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, Axept bv zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

Axept bv kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

 

6. Duur van de bewaring van de gegevens

 

De Persoonsgegevens worden door Axept bv bewaard voor volgende termijnen.

Gegevens:

Duur:

Gegevens bezoek website

5 jaar

Accountgegevens

Duur van de overeenkomst

Contactinformatie            

10 jaar

 

 

7. Uw rechten

 

 

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid,  door zich te richten tot Axept bv Bedrijvenpark De Veert 13/008 2830 Willebroek of axept@axept.be met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart[2] of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

 

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

 

8. Anonieme gegevens

 

Het is Axept bv toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten Axept bv niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.

 

9. Cookies

 

Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

 

10. Wijzigingen

 

Axept bv houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 3 januari 2018.

 

11. Varia

 

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien Axept bv de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Axept bv om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

 

12. Toepasselijk recht

 

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Axept bv is gelegen (België).

 

13. Contact

 

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Bedrijvenpark De Veert 13/008 2830 Willebroek of via het e-mailadres axept@axept.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).

 

 

[1] Zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

[2] Gelieve op de kopie van uw identiteitskaart volgende velden te anonimiseren: kaartnummer & rijksregisternummer.